HOME : หน้าหลัก
บุคลากร
โครงสร้างหลักสูตร
    - ระดับ ม.ต้น
    - ระดับ ม.ปลาย
จำนวนนักเรียน
ปฏิทินงานวิชาการ
 
ใบรายชื่อนักเรียน
ใบรายชื่อ BookMark
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ตารางเรียน
ตารางสอบ
 
วิธีการใช้งาน
ตรวจผลการเรียน
 
วิธีการใช้งาน (ไม่เปิดใช้งาน)
สมัครเข้าศึกษาต่อ (ไม่เปิดใช้งาน)
 
กรอกคะแนน SDQ
โปรแกรมอ่าน PDF
คู่มือโปรแกรม BookMarkII
แบบตัวอักษร TH Sarabun
โลโก้โรงเรียน
ไฟล์ช่วยคำนวณคะแนน
 
 
 
 
 
 
 
 

** ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ยินดีต้อนรับ **

 
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ
1.
ตารางสอบปลายภาค ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
2.
ตารางสอบปลายภาค ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
3.
ตารางสอบปลายภาค ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
4
ตารางสอบปลายภาค ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
5
ตารางสอบปลายภาค ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
6
ตารางสอบปลายภาค ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
7
ปฏิทินงานวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
(ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556)
     
ลำดับ
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ประกาศ
1
15 พ.ค. 55
2
นักเรียนได้รับทุนการศึกษาเรียนดีระดับชั้น ม.5 และ ม.6
15 พ.ค. 55
 
     
     
     
     
     
ลำดับ
ประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ประกาศ
1
11 มิ.ย. 55
2
คู่มือประเมินสมรรถนะฯ ระดับชั้น ม.3
11 ธ.ค. 55
3
คู่มือประเมินสมรรถนะฯ ระดับชั้น ม.6
11 ธ.ค. 55
     
 
PSAR ครู ปีการศึกษา 2555
2. คำนำ 8. ส่วนที่ 2 ตอนที่ 4
3. สารบัญ 9. ส่วนที่ 2 ตอนที่ 5
4. ส่วนที่ 1 10. ภาคผนวก
5. ส่วนที่ 2 ตอนที่ 1 11. คำชี้แจง
6. ส่วนที่ 2 ตอนที่ 2 12. บันทึกข้อความ
 
แบบสรุปมาตรฐานผู้เรียน (สำหรับครูที่ปรึกษา)
1. มาตรฐานที่ 1 4. มาตรฐานที่ 4
2. มาตรฐานที่ 2 5. มาตรฐานที่ 6
3. มาตรฐานที่ 3 6. มาตรฐานที่ 7

 

 
นายเดชา สมบูรณ์พงษ์กิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายทรงภรต ภู่กร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
 
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.39
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
 
ครูบุษราภรณ์ บุญวังแร่
    เรื่อง พาราโบลา
ครูปัทมา ดะรีพัตร์
    เรื่อง ปริมาตรของพีระมิด
 
 
 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
39/1 ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 055-304182 ต่อ 33 โทรสาร 055-304181

E-mail : academic.chinnaraj@gmail.com